Loading...
7300, Komló, Gesztenyési út 8
Hétfő - Péntek : 07:00 - 17:00
+36 30 3747 202 | +36 30 8997 312

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Általános rendelkezések 

 

 1. Alapvetés

 

A stixasztalos.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek.

 

A CÉGNÉV (Cg.SZÁM, székhely: CÍM.) a továbbiakban, mint adatkezelő, vagy társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy módosítás esetén az érintetteket erről tájékoztatja.

 

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelt) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Rendelet”) szerint az alábbi tájékoztatást adja az adatkezelő.

 

Jelen adatkezelési nyilatkozat az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:stixasztalos.hu és fenti tartalmi előíráson alapul.

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyesadat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok, e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Adatkezelési alapelvek

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. azt törvény, vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

4.1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. – Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

 

4.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. – Célhoz kötöttség elve

 

4.3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, vagyis az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükséges mértékre kell korlátozódnia. – Adattakarékosság elve

 

4.4. Az adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető csak. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy helyesbítésre kerüljenek. – Pontosság elve

 

4.5. Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. – Korlátozott tárolhatóság elve

 

4.6. Kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. – Integritás és bizalmas jelleg elve

 

4.7. Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására. – Elszámoltathatóság elve

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

 1. felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes,
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek,
 3. tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az Európai Gazdasági Térség államaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

 1. A személyes adatok köre

 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az érintett annak okán köteles a személyes adatokat megadni, hogy a megrendelt szolgáltatást társaságunk teljesíteni tudja. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a szolgáltatás megrendelését társaságunk nem tudja feldolgozni.

 

5.1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a Rendelet 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is töröli. Kivételt képez ez alól a számviteli bizonylatok, melyet a fentiekkel egyezően az adatkezelő köteles 8 évig megőrizni.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartások is), legalább 8 évig kell olvasható formában a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

5.2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 1. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

5.4. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 

5.5. Az adatkezelés jogalapja:

 

 

 

 1. Ajánlatkérés

 

Az adatkezelő a csapatépítő aloldalán történő ajánlatkérés során az alábbi személyes adatokat kezeli.

 

Az ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés kapcsán az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja az alábbiakban kerül meghatározásra.

 

Személyes adat megnevezése

Adatkezelés célja

Kötelező-e megadni

Név

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Igen.

Telefon

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése érdekében szükséges.

Igen.

E-mail cím*

Kapcsolattartás érdekében szükséges.

Igen.

*E-mail cím esetén nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.

 

Fenti adatok megadásában érintettek azon felhasználók köre akik a tanfolyamok/kurzusok kapcsán információt, tájékoztatást kérnek az adatkezelőtől.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az érintett annak okán köteles a személyes adatokat megadni, hogy a megrendelt szolgáltatást társaságunk teljesíteni tudja. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a szolgáltatást társaságunk nem tudja feldolgozni.

 

7.1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a Rendelet 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is töröli.

 

7.2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

 1. Számlázással kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a megrendelőként vele üzleti kapcsolatba lépett természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §, 202. § alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. Érintettek köre: azon természetes személyek, akik az adatkezelő társaságtól valamely szolgáltatást megrendeltek, illetve igénybe vettek. A személyes adatokat az adatkezelő pénzügyes munkatársai kezelik.

 

Az adatkezelő pénzüggyel foglalkozó munkatársai, munkájuk során használt program, adatfeldolgozónak minősül.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

név: 

cégjegyzékszám: 

adószám: 

székhely: 

weblap:

telefon/fax: 

e-mail: 

  

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

A honlap számítástechnikai rendszere és az adatmegőrzés helye TARHELY.EU alatti címén található meg.

 

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel elkövetett csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A kezelt személyes adatok fizikai tárolási helye:  történik.

 

Az adatkezelő annak érdekében, hogy a tárolt adatok biztonságos és megfelelő technikai feltételek mellett kerüljön megőrzésre adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

Adatfeldolgozó a stixasztalos.hu 1. Weboldal tárhelyének szolgáltatása, weboldal programozása

 

12.1. Tárhely szolgáltatás

 

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység a tárhely szolgáltatás, melyet az alábbi adatfeldolgozó végez az adatkezelő részére:

 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft

1538 Budapest, Pf.: 510.

Telefon: +36 1 789 2 789

Fax: +36 1 789 3 789

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Bankszámla: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)

e-mail: support@tarhely.eu

12.2. Weboldal programozás

 

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység a weboldal megfelelő működésének biztosítása, melyet az alábbi adatfeldolgozó végez az adatkezelő részére:

A Weboldal a stixasztalos.hu saját terméke 1. Cookie-k (sütik) kezelésére vonatkozó tájékoztatás

 

A cookie kis adatfájl, melyet a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl. egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl. egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem töröli azt.

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett:

 1. „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
 2. „bevásárlókosárhoz szükséges cookie”,
 3. „biztonsági cookie”

melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

 

Ha a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személyét nem kell meghatározni.

 

Az érintett hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szükséges van.

 

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A weboldalon használt cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

 

 1. Google AdWords konverziókövetés használata

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

 

A Google konverziókövetés a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) elemző szolgáltatása.

név: Google Inc.

székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California CA 94043, USA

adatkezelési szabályzat: www.google.de/policies/privacy/

 

Amikor a látogató egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a látogató nem is azonosítható általuk. Amikor a látogató a weboldal bizonyos oldalait böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a látógató a hirdetésre kattintott. Mivel minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

Ha a látogató nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor azt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a látogató/felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

Arra figyelemmel, hogy a Google AdWords alkalmazása során személyes adat feldolgozására nem kerül sor, az adatkezelési tájékoztató jelen pontjában az adatkezelés tényéről, céljáról, jogalapjáról rendelkezni nem kellett. 1. A Google Analytics alkalmazása

 

A www.csokoladeiskola.hu weblap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása.

 

név: Google Inc.

székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California CA 94043, USA

adatkezelési szabályzat: www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó/látogató számítógépére mentenek, így elősegítik a látógató által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A felhasználó/látogató által használ weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szervezére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét – az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban – megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szervezére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A www.csokoladeiskola.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó/látogató a weblapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a weblap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint hogy a weboldal-, és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem veti össze a Google más adataival.

 

A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a stixasztalos.hu weboldal nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

 

A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, beleértve az IP-címet is, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 1. Hírlevél szolgáltatás, direkt marketing

 

16.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató (jelen esetben a stixasztalos.hu) reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Továbbá – a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

A stixasztalos.hu nem küld kéretlen reklámüzenetet.

 

A felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót.

 

A felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail cím

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

Feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása

Feliratkozáskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása